Slide Banner
 
ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์วัดประชารังสรรค์ จ.ศรีสะเกษ เว็บที่จะเป็นศูนย์กลางของข่าวสารสำหรับศิษยานุศิษย์ตลอดจนท่านที่ใฝ่หาธรรมมะ และเป็นจุดศูนย์กลางในศึกษาเรียนรู้ การปฏิบัติธรรม รวมถึงกิจกรรมต่างๆของวัด หากมีข้อสงสัย หรือข้อมูลเพิ่มเติมใดๆ สามารถติดต่อได้ที่เว็บไซต์ หรือทางวัดได้ ซึ่งทางผู้ดูแลเว็บไซต์จะประสานงานและตอบกลับไปยังทุกๆท่าน โดยเร็วที่สุด ติดต่อสอบถามกิจกรรมของวัดประชารังสรรค์ โทร 084 476 0797
เจ้าคุณจรัส เขมจารี(พระราชญาณโสภณ) หลวงปู่ห้วยแห่งลุ่มน..
..
 
หลวงปู่ห้วย จ.ศรีสะเกษ รวมภาพงานมุทิตาสักการะ พิธีทำบุญ..
หลวงปู่ห้วย จ.ศรีสะเกษ (VTR ประชาสัมพันธ์ งาน อายุวัฒนม..
หลวงปู่ห้วย จ.ศรีสะเกษ (กฐินสามัคคี ณ วัดประชารังสรรค์ ..
หลวงปู่ห้วย จ.ศรีสะเกษ รวมภาพงานมุทิตาสักการะ พิธีทำบุญ..
VTR งานมุทิตาสักการะอายุวัฒนมงคล ๘๗ ปี พระราชญาณโสภณ (ห..
หลวงปู่ห้วย จ.ศรีสะเกษ ( สงกรานต์ไทยปี ๒๕๕๗ ) วัดประชาร..
หลวงปู่ห้วย จ.ศรีสะเกษ (พิธีพุทธาภิเษก วัตถุมงคลหลวงปู่..
น้ำใจไทยไปสู่สปป.ลาว โดยคณะ พระอาจารย์ พระมหาธนดิษฐ์ สม..
 
บทความทางพุทธศาสนา
พุทธศาสนาเพื่อสันติภาพ..
พุทธศาสนากับการสร้างสรรค์ปัญญา..
การปฏิรูปและฟื้นฟูพุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัตน์..
วิกฤตเศรษฐกิจเป็นโอกาสของสังคม..
ชนชาติกวย กูย หรือส่วย สายพันธ์แห่งเผ่าพันธ์..
การล่มสลายของอาณาจักรกวย..
เรื่องราวจากพระไตรปิฎก
ทรงแสดงอนุปุพพิกถาและจตุราริยสัจ..
ต้นเหตุอุปัชฌายวัตร..
ทรง รับพระเวฬุวันเป็นสังฆิกาวาส..
อาทิ ตตปริยายสูตร..
ผ้าบังสุกุล..
ทรง ประทานโอวาทแก่ภิกษุสงฆ์..
นิทานชาดก
เนมิราชชาดก..
สุวรรณสามชาดก..
วิทูรชาดก..
ภูริทัตชาดก..
ชนกชาดก..
นารทชาดก..
หลวงปู่ห้วย วัดประชารังสรรค์..
หลวงปู่ห้วย วัดประชารังสรรค์..
วัดประชารังสรรค์ จ.ศรีสะเกษ..
วัดประชารังสรรค์ จ.ศรีสะเกษ..
วัดประชารังสรรค์ จ.ศรีสะเกษ..
วัดประชารังสรรค์ จ.ศรีสะเกษ..
วัดประชารังสรรค์ จ.ศรีสะเกษ..
วัดประชารังสรรค์ จ.ศรีสะเกษ..
วัดประชารังสรรค์ จ.ศรีสะเกษ..
 
Copyright (c) 2017 . www.watpracharangsan.com | All rights reserved..
วัดประชารังสรรค์ หมู่ที่ ๑ ตำบลห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ โทรศัพท์ : ๐-๔๕๖๙-๙๐๘๘, ๐-๔๕๖๙-๙๓๔๖